LICENČNÁ ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 65 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z.,

Autorského zákona

I. Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ (autor) - ďalej len „autor“ alebo „poskytovateľ“
Meno a Priezvisko
Bydlisko
Rodné číslo
Telefónne číslo
E-mail

1.2. Nadobúdateľ - ďalej len „nadobúdateľ“

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
IČO: 36 754 749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254
Registrácia:Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, číslo zápisu: odd. Sro, vložka číslo: 12828/S
zastúpená: Milan Paprčka - konateľ

 

Prehlásenie poskytovateľa:

  • Udeľujem súhlas na použitie priložených mnou vyhotovených a priložených fotografií a to najmä na vyhotovenie rozmnoženín fotografií, verejné rozširovanie ich rozmnoženín, ich sprístupňovanie verejnosti a akékoľvek iné použitie fotografií v zmysle ustanovení § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel vydania fotografií v regionálnych knihách edície Čarovné Slovensko vydávaných nadobúdateľom a pre účel propagácie tejto knižnej edície.
  • Prehlasujem, že som autorom fotografií, ktoré cez tento internetový formulár prikladám a že fotografie nezasahujú do práv na ochranu osobnosti, práv duševného a priemyselného vlastníctva tretích osôb, nie sú zaťažené právom tretej osoby ani netrpia inými právnymi vadami, za čo zodpovedám v plnom rozsahu.
  • Licenciu na použitie fotografií poskytujem výmenou za 2 rozmnoženiny diela vo forme vydaných kníh, a to v počte 2 knihy za každú zverejnenú fotografiu.
  • Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto formulári podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti CBS spol, s.r.o. na účely evidencie poskytovateľov licencií.

Prehlásenie nadobúdateľa:

Nadobúdateľ je pri použití fotografií povinný umiestniť v pravom, alebo ľavom dolnom rohu každej fotografie, alebo v blízkosti fotografie meno poskytovateľa, prípadne označiť poskytovateľa fotografie na konci knihy medzi autormi.

Nadobúdateľ nie je oprávnený poskytnúť sublicenciu na fotografie tretej osobe, ani použiť fotografie iným spôsobom a na iný účel, než na aký mu udelil súhlas poskytovateľ.

Na neupravené podmienky touto zmluvou sa budú primerane vzťahovať ustanovenia Autorského zákona a Občianskeho zákonníka.

Nadobúdateľ je povinný odoslať Poskytovateľovi výtlačky do 30 dní odo dňa expedovania projektu.

Redaktor edície

Mgr. Martin Kmeť

+421 904 335 073

© 2019 – 2024 CBS spol, s.r.o.
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram